PASIKLYDĘ MIŠKUOSE. AUTORIŲ TEISĖS. (I DALIS)

green and white braille typewriter

Jei ne autorinės teisės, tikriausiai, šiandien muzikos įrašų sektorius net neegzistuotų. Muzikos atlikėjai ir kūrėjai, rašydami dainą ar publikuodami muzikinį įrašą, retai susimąsto apie autorių ir gretutinių teisių svarbą muzikos industrijoje. Kodėl yra svarbu kalbėti apie autorines teises muzikoje? Kam to reikia ir kaip jos veikia?

Kai kalba pasisuka apie muzikos kūrinių, įrašų ar jų atlikimų apsaugą svarbu atskirti ir suprasti teises, kurias galima išskirti į dvi pagrindines grupes:

1. Autorių teisių apsauga į muzikinį kompozicinį darbą yra vadinama Autorių teisėmis (t. y. visi  muzikos kūriniai – melodija, akordai – su tekstu arba be teksto, kurie yra ar buvo viešai publikuoti, įskaitant radijo, televizijos ar kitas audiovizualines priemones, arba nebuvo išleisti).

2. Atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisių apsauga į muzikinį įrašą yra vadinama Gretutinėmis teisėmis (t. y. tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma).

Kiekvienas iš šių segmentų išskiria autorių ir gretutinių teisių savininkus, kurie pagal įstatymo nustatytą tvarką įgyja turtinių ir/ar neturtinių autorių teisių apsaugą.

KAS YRA AUTORIŲ TEISĖS?

Autorių teisės – tai turtinės autoriaus teisės ir asmeninės neturtinės autoriaus teisės į jo sukurtą kūrinį. Autorių teisės atsiranda ir yra saugomos tik tuomet, kai kūrinys yra išreiškiamas objektyvia forma. Tai reiškia, kad kol kūrinys yra tik idėjos pavidalu, autorių teisės jo nesaugo. Tačiau nuo to momento, kai idėja yra išreiškiama kokia nors objektyvia forma (natomis, tekstu, įrašu), ji tampa kūriniu ir tokio kūrinio autorius įgyja minėtas teises į savo kūrinį. Svarbu paminėti, jog autorių teisės į kūrinį  atsiranda tik tuomet, kai yra sukuriamas originalus muzikinis darbas. Kitaip tariant, jis privalo atitikti originalumo bei objektyvios išraiškos formos kriterijus. Autorių teisių apsaugos veikimą Lietuvoje detalizuoja LIETUVOS RESPUBLIKOS AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS.

KOKIAS TEISES ĮGYJA AUTORIUS?

Autorių teisės yra skirstomos į asmenines neturtines teises ir turtines teises.

Autorių ASMENINĖS NETURTINĖS teisės:

· Teisė į autorystės pripažinimą (teisė reikalauti pripažinti kūrinio autorystę);

· Teisė į autoriaus vardą (teisė reikalauti nurodyti arba nenurodyti autoriaus vardą ar pseudonimą);

· Teisė į kūrinio neliečiamybę (teisė prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją).

Autorių asmeninės neturtinės teisės neperduodamos kitiems asmenims.

Autorių TURTINĖS teisės:

Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti šiuos veiksmus:

· atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu;

· išleisti kūrinį;

· aranžuoti, ar kitaip perdirbti kūrinį;

· platinti kūrinio originalą ar jo kopijas parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti, taip pat importuojant, eksportuojant;

· viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;

· viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;

· transliuoti, retransliuoti ir kitaip viešai skelbti kūrinį, įskaitant jo padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais (internete).

Nuotraukos autorius Rytis Šeškaitis

Svarbu paminėti, jog viena iš pagrindinių autoriaus teisių yra teisė gauti autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio panaudojimą. Įstatymas išskiria ir daugiau turtinių teisių priklausančių autoriui, bet apie jas kalbėsime plačiau kituose straipsniuose.

KOKS YRA AUTORIŲ TEISIŲ GALIOJIMO TERMINAS?

Autorių teisės suteikia automatišką neturtinių teisių apsaugą autoriui bei jo kūriniui jį sukūrus ir dokumentavus ar įrašius. Bendrasis autorių turtinių teisių terminas apsaugą išlaiko visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po jo mirties, o asmeninės neturtinės autorių teisės saugomos neterminuotai.

ESI AUTORIUS,  KAIP TAI ĮRODYTI?

Nors utorinės teisės ir suteikia automatišką apsaugą kūriniui,  atsiradus dvejonių dėl autorystės ir neturint įrodymų, atsiranda galimybė netekti muzikinio kūrinio autorinių teisių. Norint išvengti nemalonių situacijų kūrėjai yra skatinami pasirūpinti kūrinio sukūrimo įrodymais.

Lietuvoje nėra vieno oficialaus metodo autorių teisių pagrindimui, tačiau kūrinio sukūrimą patvirtinančius įrodymus įmanoma surinkti. Norime pabrėžti  –  teisės aktai suteikia automatinę autoriaus teisių apsaugą nuo kūrinio sukūrimo momento, tačiau yra patariama pasirūpinti kūrinio sukūrimo įrodymu. Vienas iš paprastesnių bei populiaresnių būdų tai padaryti yra fizinio registruoto laiško išsiuntimas sau arba muzikinio darbo įrašo išsaugojimas bet kokiu būdu, kuris leistų oficialiai nustatyti  sukūrimo datą. Žinoma, tai reikia padaryti iki bet kokio kūrinio paviešinimo. Tai yra vienas iš  rekomenduojamų būdų autoriaus teisėms  pagrįsti iškilus ginčui dėl autorystės. Paprasčiau kalbant, autoriui užtektų išsiųsti sau fizinį laišką, kuriame materialiu būdu yra pateiktas jo muzikinis darbas. Tuomet telieka išsaugoti išsiuntimo kvitą ir neatplėšti laiško tol, kol neprireikia įrodyti autorystės.

KODĖL SVARBIOS KOLEKTYVINIŲ TEISIŲ ADMINISTRAVIMO ORGANIZACIJOS?

Autorių teisių apsaugai didelę reikšmę turi kolektyvinis šių teisių administravimas. Kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijos administruoja muzikinių ir / ar kitų kūrinių panaudojimą. Šios asociacijos veikia kaip tarpininkai tarp teisių turėtojų ir naudotojų, išduodamos kūrinių naudotojams leidimus (licencijas) naudoti kūrinius ir surinkdamos bei paskirstydamos už šį panaudojimą autoriams ir teisių turėtojams priklausantį autorinį atlyginimą. . Taip pat šios organizacijos vykdo ir kitas Įstatymo nustatytas funkcijas, tokias kaip teisinės asociacijos narių konsultacijos bei kolektyviai administruojamų autorių teisių gynimas teisminiuose procesuose. Asociacija LATGA yra viena pagrindinių ir seniausiai veikiančių kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijų Lietuvoje.  Daugiau apie Asociacija LATGA galite sužinoti čia.

Autorių teisės ir Gretutinės teisės dažnai primena tankų mišką, nes jų subtilybes perprasti yra tikrai nelengva. Tačiau minimalus jų supratimas yra būtinas kiekvienam siekiančiam karjeros muzikos versle. Šiame straipsnyje pateikėme tik pagrindines ir kertines autorių teisių nuostatas. Apie autorių teisių perdavimą, paveldėjimą, perleidimą, kūrinių užsakymo ar išleidimo niuansus aptarsime kituose straipsniuose.

________
PANAŠŪS STRAIPSNIAI
________