PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Muzikos industrijos kūrėjų asociacija (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios www.muzikalab.com interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas.

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų tvarkymą nurodytoje Svetainėje.

Duomenų Valdytojas pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jo klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – „Jūs“ arba  „Duomenų subjektai“), ir įsipareigoja gerbti bei saugoti kiekvieno Duomenų subjekto privatumą.

Šis privatumo pranešimas skirtas Jums, mūsų klientams ir partneriams, bei Jūsų atstovams (darbuotojams ir kitiems įgaliotiems asmenims, kurie palaiko ryšius su Asociacija). Pranešimu Duomenų valdytojas paaiškina ir informuoja apie tai, kaip asmens duomenys yra tvarkomi ir kokias teises duomenų subjektai turi.

Tvarkydami asmens duomenis mes laikomės visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Asmens duomenų valdytojas – Muzikos industrijos kūrėjų asociacija, Į/k 305810954, el. paštas: projektas.musiclab@gmail.com. 

Asmens duomenis Jūs mums pateikiate savanoriškai. Duomenų valdytojas juos privalo tvarkyti tam, kad galėtų sudaryti su Jumis sutartis, tinkamai įvykdyti Jūsų atžvilgiu prisiimtus įsipareigojimus ir kitas teisines prievoles. Nepateikus asmens duomenų, Duomenų valdytojas negalės su Jumis sudaryti sandorių ir suteikti kitų reikalingų paslaugų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo ir Jūsų interesų, kai mes tvarkome duomenų subjektų nurodytų atstovų, įgaliotų palaikyti ryšius su mumis, asmens duomenis), privaloma ūkinių operacijų vykdymo apskaita (teisinis pagrindas: Duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas), ūkinių operacijų analitika (statistika) (teisinis pagrindas: Duomenų valdytojo teisėti interesai analizuoti savo verslo operacijas bei vesti jų statistiką).

KAIP IR KODĖL YRA RENKAMI IR NAUDOJAMI ASMENS DUOMENYS

Muzikos industrijos kūrėjų asociacijai yra reikalingi Jūsų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje yra nurodoma, ko galite tikėtis, kai Duomenų valdytojas renka asmens duomenis apie:

1. interneto svetainės (www.muzikalab.com) lankytojus;

2. individualiai susisiekusius asmenis;

SUSISIEKITE SU MUMIS

Svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite su mumis susisiekti. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Norėdami susisiekti su mumis Svetainėje pateiksite savo vardą, pavardę, telefono numerį, el.paštą. Jei su mumis susisieksite el. paštu, mes tvarkysime šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą bei susirašinėjimo tekstą. Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant pasirengti sutarties vykdymui. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. Atkreipkite dėmesį, kad Svetainėje taip pat gali būti naudojama el. laiškų stebėjimo ar blokavimo programinė įranga, ir Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų siunčiamuose laiškuose nebūtų neteisėto turinio. Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų kituose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. Prašome atkreipti dėmesį, kad gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Nepamirškite pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

APLINKYBĖS, KURIOMIS ESANT ĮSIPAREIGOJAME PERDUOTI ASMENS DUOMENIS:

1. Informaciją privalome atskleisti pagal įstatymus, įskaitant atvejus, kai asmens duomenis turime atskleisti mokesčių administratoriui ir teisėsaugos institucijoms nusikaltimų prevencijos bei aptikimo tikslais;

2. Asmens duomenis privalome atskleisti dėl teisinių procedūrų arba siekdami gauti teisinę konsultaciją, arba juos atskleisti yra būtina siekiant nustatyti, įgyvendinti a ar apginti mūsų teises;

3. Informaciją būtina atskleisti siekiant apsaugoti mūsų arba kitų asmenų interesus (pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui);

Duomenų valdytojas tvarkomus asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų senaties terminas.

Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai Duomenų valdytojas  Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

DUOMENŲ SUBJEKTAI TURI TEISĘ PRAŠYTI DUOMENŲ VALDYTOJO IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS TIK, JEI: 

- Jūsų asmens duomenys yra nebeaktualūs tikslams, kuriems jie buvo renkami (pavyzdžiui: reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume atsakyti į Jūsų laiškus);

- rinkti, saugoti arba naudoti asmens duomenis draudžia įstatymai;

- Jūsų asmens duomenys yra nereikalingi siekiant nustatyti, įgyvendinti arba ginti teisinį reikalavimą, pavyzdžiui, teisiniame procese.

- Jūs turite teisę prašyti riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:

1. laikotarpiu, kuris yra reikalingas, kad įsitikintumėte Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;

2. kai vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;

3. kai Jūsų asmens duomenys mums yra nereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;

4. laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojate savo teise pareikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Jūs turite teisę į duomenų, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją. Jūs turite teisę nesutikti, kad mes naudotume Jūsų asmens duomenis, kai tokius duomenis naudojame siekdami užtikrinti savo teisėtus interesus, tačiau neturime svarbesnio teisinio pagrindo ir toliau naudoti Jūsų asmens duomenis.

SKUNDAI

Esate svarbūs ir mums svarbu užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų rinkimui ir naudojimui taikome griežtus standartus. Taigi, labai rimtai vertiname bet kokius skundus, susijusius su Jūsų asmens duomenų naudojimu ir prašome pranešti mums apie bet kokias su tuo susijusias problemas. Kai susisiekiate su mumis norėdami pateikti skundą, Jūsų asmens duomenis naudojame tik skundui išnagrinėti ir atsakymui pateikti bei mūsų teikiamų paslaugų kokybei įvertinti. Gavus skundą dėl mūsų komandos nario, mums gali tekti atskleisti šiam asmeniui Jūsų asmens tapatybę. Jūs galite nurodyti, kad nepageidaujate, jog Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti informacija būtų atskleista, ir mes stengsimės atsižvelgti į Jūsų prašymą. Vis dėlto, išnagrinėti skundą anonimiškai ne visada gali būti įmanoma. Jei esate nepatenkinti mūsų atsakymu, Jūs taip pat galite pateikti skundą tiesiogiai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Duomenų valdytojo veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Duomenų valdytoją, bet kuriuo Jums patogiu būdu.

Nepavykus išspręsti klausimo su Duomenų valdytoju,  Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prireikus Duomenų valdytojas turi teisę atnaujinti aukščiau nurodytą informaciją.